شماره حساب ها

شماره حساب ها

ردیف
نام بانک
شعبه
کد شعبه
شماره حساب
مورد استفاده حساب
1
اقتصاد نوین
حافظ
106
1062220331
معاملاتی/ اوراق
2
تجارت
کار
110
0156351695
معاملاتی/ اوراق
3
سامان
سی تیر
849
849-40880011
معاملاتی/ اوراق
4
صادرات
حافظ
1986
0100825474004
معاملاتی/ اوراق
5
ملت
بورس تهران
62059
7018584401
معاملاتی/ اوراق
6
ملی
بورس اوراق بهادار
695
0103024316006
معاملاتی/ اوراق
7
پاسارگاد
حافظ
256
256-110-10004586-1
معاملاتی/ اوراق
8
کشاورزی
بورس کالا
1501
645323734
معاملاتی / کالا
9
ملت
بورس کالا
62117
4504917903
معاملاتی / کالا
10
ملت
بورس کالا
62117
4504912557
معاملاتی / کالا