• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,638 2,627
  -1.54
  1,680,181
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  6,341 6,350
  -3.35
  477,734
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  7,981 8,037
  -2.13
  6,672,191
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  2,742 2,770
  0.11
  2,567,772
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,176 4,164
  -5
  4,424,540
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  2,230 2,260
  -1.78
  16,646,198
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,188 8,202
  -2.26
  1,800,093
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,646 1,684
  2.56
  10,718,700
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  3,043 3,017
  -4.98
  1,029,054
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  15,223 15,371
  -1.14
  832,380
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  3,460 3,405
  -4.6
  10,103,644
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  3,972 4,104
  -1.2
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,561 1,536
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,581 4,599
  -2.42
  5,768,117
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  17,339 17,053
  -5
  499,242
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  2,246 2,220
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  3,364 3,320
  -4.21
  8,167,578
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  438 440
  -4.14
  197,962,264
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  421 420
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  2,682 2,730
  -1.9
  4,993,029
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  5,190 5,212
  -1.64
  11,867,013
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  8,162 8,126
  -4.99
  1,000,027
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  6,250 6,169
  -2.84
  829,261
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  22,579 22,662
  -3.22
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  14,699 14,990
  0.59
  821,647
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  6,744 6,799
  -2.66
  628,265
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  4,700 4,551
  -4.33
  1,640,065
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  4,857 4,831
  -4.54
  2,172,162
 • فلزات اساسی
  فجر1
  14,258 14,001
  -1.82
  449,759
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  12,030 11,796
  -1.99
  23,332
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  8,048 8,100
  -2.52
  3,113,851
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,090 4,079
  -1.64
  23,676,615
 • فلزات اساسی
  فروس1
  8,073 8,152
  -0.79
  814,563
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  35,169 35,300
  1.22
  172,498
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  2,722 2,730
  5
  1,777,824
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  2,423 2,425
  -1.42
  31,005,567
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  2,852 2,870
  -0.69
  3,719,788
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,499 7,500
  -1.37
  27,392,079
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  4,482 4,529
  -3.47
  8,352,404
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,731 3,699
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  4,410 4,415
  -3.03
  5,445,101
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  5,009 5,150
  -1.6
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  13,234 13,100
  -1.3
  194,935
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  2,463 2,470
  2.62
  2,485,243
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  9,375 9,358
  -4.99
  1,097,753
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  26,522 26,300
  -2.38
  36,296
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  6,620 6,530
  -4.81
  652,259
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  2,695 2,685
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,423 2,408
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  13,027 12,872
  -3.21
  4,811,218
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  2,566 2,516
  -4.98
  1,248,272
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  9,484 9,488
  -2.81
  3,439,451
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,642 1,637
  -2.56
  3,278,040
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,510 1,484
  -3.01
  2,201,457
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,121 4,121
  -1.9
  2,395,691
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  7,214 7,200
  -0.53
  5,502,680
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  5,942 5,964
  5
  10,653,395
 • مخابرات
  اخابر1
  3,068 2,960
  -2.63
  21,934,774
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  15,963 16,080
  -1.43
  404,770
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  5,526 5,494
  -1.63
  931,259
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,369 1,357
  -3.76
  0
 • فلزات اساسی
  فملی1
  4,509 4,518
  1.85
  92,044,802
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  5,512 5,598
  -1.74
  2,135,571
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,612 4,560
  -0.18
  2,164,576
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  18,333 18,287
  -1.9
  442,513
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  5,307 5,202
  -2.22
  3,239,464
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  9,075 9,000
  -4.59
  1,646,883
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  3,701 3,826
  3.94
  3,758,402
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  4,201 4,250
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  15,136 14,800
  -4.79
  369,305
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,903 5,900
  -1.52
  9,068,560
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,446 1,452
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,376 9,460
  0.1
  495,698
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  7,432 7,510
  0.9
  9,280,771
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  3,365 3,379
  -4.3
  5,626,915
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  68,203 69,662
  5
  2,475,587
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  19,933 19,850
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  11,413 11,461
  -1.29
  9,633,950
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  22,970 23,127
  2.9
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  9,724 9,796
  -0.24
  5,298,930
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  1,242 1,253
  -2.94
  16,614,135
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  6,298 6,260
  -3.53
  1,318,493
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,284 1,281
  -2.81
  27,219,658
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,495 1,515
  0.53
  3,494,224
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  6,293 6,157
  -5
  2,027,662
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  5,418 5,401
  -5
  378,682
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,887 2,900
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  2,431 2,430
  -1.3
  346,543
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  5,710 5,714
  -1.72
  2,098,249
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  3,496 3,484
  -4.99
  3,756,976
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  3,259 3,195
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  8,819 8,800
  -1.09
  182,851
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  4,796 4,787
  -4.98
  1,324,266
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  5,059 5,001
  -1.86
  436,086
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  2,192 2,200
  -1.17
  1,098,728
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  5,895 5,849
  -4.99
  340,748
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,565 1,499
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  3,756 3,808
  0.71
  449,047
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,416 4,390
  -1.57
  2,096,465
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  2,174 2,185
  -1.27
  1,403,946
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  2,181 2,160
  -2.04
  3,954,500
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,313 1,320
  -3.37
  13,597,485
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,739 2,735
  -0.55
  2,373,752
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  3,133 3,190
  4.83
  2,119,769
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,632 1,616
  -4.66
  3,025,940
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,612 1,624
  -1.58
  3,128,480
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,590 2,594
  -4.42
  1,159,815
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  8,007 8,080
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  4,339 4,396
  -1.77
  1,328,675
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  11,088 11,088
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  2,203 2,198
  -0.63
  535,503
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  5,814 5,887
  -1.27
  854,832
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,810 2,800
  -4.73
  8,542,634
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  4,366 4,366
  -4.98
  3,185,841
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  9,177 9,124
  -5
  5,531,575
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,199 6,190
  -2.64
  3,602,536
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  2,968 2,968
  -1.53
  2,283,891
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  4,808 4,839
  -4.01
  931,952
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  5,795 5,850
  0.22
  1,802,893
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,696 1,684
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,202 1,206
  -3.21
  22,626,103
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  5,619 5,620
  -4.7
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,742 1,735
  -1.64
  16,468,152
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,788 2,795
  0.11
  7,637,855
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  9,005 9,005
  4.99
  14,944,495
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  19,157 19,239
  -1.03
  2,387,969
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  5,118 5,190
  2.02
  21,574,796
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  13,830 13,800
  4.22
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  3,498 3,585
  0.96
  2,623,271
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,356 1,341
  -4.01
  35,542,837
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  1,868 1,875
  -3.8
  6,408,248
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  13,720 13,701
  -0.67
  368,875
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  9,530 9,461
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس1
  10,115 10,115
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  6,686 6,650
  -0.45
  513,894
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  10,005 10,005
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  10,005 9,979
  3.42
  4,196,830
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا1
  10,005 10,005
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  3,093 3,100
  -3.16
  1,120,496
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  29,293 29,440
  -0.49
  233,550
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  4,971 5,055
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  18,618 18,322
  -5
  986,712
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  5,682 5,699
  -3.49
  819,167
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  57,818 58,299
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  25,665 25,316
  -5
  106,282
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  2,955 2,969
  -2.82
  5,880,681
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  4,022 3,970
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  1,802 1,790
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  51,893 52,101
  5
  1,101,075
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  4,830 4,818
  -4.99
  2,506,105
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  12,170 12,450
  0.49
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  6,600 6,502
  -0.69
  1,623,903
 • منسوجات
  نبروج1
  4,076 4,243
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,396 1,362
  -3.13
  758,086
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  49,797 49,588
  -5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,899 1,902
  4.97
  13,521,845
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  18,143 18,389
  -0.51
  552,555
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  13,624 13,956
  -0.39
  400,000
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  6,268 6,295
  -3.51
  2,247,970
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  9,571 9,320
  -0.37
  1,513,143
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  4,134 4,079
  -4.98
  199,990
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  39,133 38,878
  -5
  26,157
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  47,511 47,219
  -88.42
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  4,965 5,050
  -2.34
  1,503,405
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  10,112 10,070
  -2.46
  468,118
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  12,363 12,334
  -5
  395,920
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  37,937 37,780
  -4.98
  63,398
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  14,721 14,790
  -2.52
  277,298
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  14,152 14,137
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  3,688 3,678
  -4.99
  8,285,232
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  21,319 21,589
  -0.99
  499,857
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  2,457 2,459
  -1.44
  2,449,933
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  2,337 2,380
  -2.3
  2,182,151
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  10,509 10,280
  -2.61
  33,796
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  33,647 33,300
  -2.07
  911,057
 • قند و شکر
  قصفها1
  22,911 23,000
  -2.14
  424,039
 • قند و شکر
  قزوین1
  11,641 11,538
  -5
  1,138,407
 • قند و شکر
  قهکمت1
  16,823 16,801
  -3.07
  330,260
 • قند و شکر
  قشهد1
  13,091 13,170
  -2.52
  685,486
 • قند و شکر
  قلرست1
  9,126 9,085
  -5
  806,307
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  61,015 61,015
  5
  98,945
 • قند و شکر
  قمرو1
  12,749 12,650
  -4.97
  246,121
 • قند و شکر
  قنیشا1
  12,410 12,426
  -4.59
  1,216,922
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  13,102 13,050
  0
  0
 • قند و شکر
  قپیرا1
  24,551 24,761
  -0.03
  28,011
 • قند و شکر
  قثابت1
  18,513 18,514
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  13,962 13,808
  -5
  202,450
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  10,415 10,600
  3.35
  2,389,151
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  10,149 10,533
  4.99
  1,337,697
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  7,591 7,802
  4.99
  5,436,555
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,939 2,950
  -2.41
  1,100,969
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  3,440 3,431
  -4.98
  635,294
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  4,642 4,616
  -4.98
  2,196,368
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  17,786 17,642
  -5
  150,982
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  19,809 19,451
  -1.13
  146,124
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  5,770 5,824
  4.99
  2,421,367
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  27,579 27,817
  0.63
  204,754
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  30,986 31,200
  -4.14
  119,781
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  13,055 12,621
  -5
  27,684
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  14,850 15,347
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  2,843 2,840
  -1.87
  2,765,869
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  6,495 6,388
  -5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  10,400 10,384
  -5
  527,225
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  36,629 36,990
  -5.42
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  6,056 6,100
  0.78
  108,034
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  5,300 5,308
  -1.5
  3,350,443
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  6,149 6,096
  0.3
  2,075,196
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  26,007 25,300
  -2.53
  37,435
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  15,021 14,998
  0.13
  224,143
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  4,283 4,319
  -3.66
  2,135,406
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  35,289 35,237
  89.86
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,692 2,683
  -4.99
  3,788,767
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  6,827 6,999
  -0.03
  704,305
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,654 1,655
  -4.06
  23,437,840
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  2,242 2,240
  -0.8
  8,944,968
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,555 1,585
  -1.61
  9,951,689
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  16,265 16,296
  3.99
  8,931,299
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  4,174 4,169
  -4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  4,428 4,440
  -4.29
  2,427,347
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  25,376 25,376
  5
  529,880
 • منسوجات
  نمرینو1
  14,569 14,529
  -5
  212,472
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,546 3,550
  -4.65
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  15,841 16,000
  -0.08
  384,190
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  19,075 18,900
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  12,022 11,803
  -3.31
  672,893
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش1
  4,549 4,549
  4.98
  133,610
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  6,086 6,200
  1.52
  5,379,863
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  18,812 18,812
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,219 1,219
  -0.97
  10,907,030
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,328 2,368
  -1.17
  926,460
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  6,592 6,583
  -3.19
  488,199
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  9,078 9,078
  0
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  9,990 10,093
  -2.62
  571,662
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  14,823 14,889
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  6,054 6,036
  -2.75
  436,271
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  1,098 1,092
  -3.28
  36,737,670
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,693 1,700
  -1.33
  2,921,150
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  23,459 23,555
  -0.83
  294,956
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  17,992 17,716
  -2.82
  238,780
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  5,771 5,771
  4.98
  1,931,635
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,194 1,201
  -1.72
  5,130,715
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  3,874 3,849
  -8.31
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  4,073 4,100
  -4.07
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  10,273 10,240
  -4.99
  628,652
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  11,050 11,240
  -1.94
  177,201
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  15,353 15,247
  -1.38
  220,132
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  9,536 9,555
  -2.92
  183,745
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  2,039 2,026
  -4.48
  4,005,998
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  6,531 6,841
  4.99
  22,180
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  12,400 12,120
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  8,266 8,231
  -2.01
  368,743
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  8,652 8,652
  5
  759,749
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  16,813 16,813
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  9,011 9,011
  5
  208,231
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  16,887 16,865
  -4.99
  166,241
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  9,698 9,613
  -4.99
  669,563
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  11,781 11,910
  -0.44
  861,333
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  4,653 4,622
  -2.65
  795,276
 • قند و شکر
  قشکر1
  17,903 17,810
  -4.98
  2,376,061
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  7,122 7,260
  4.99
  13,983,260
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  5,725 5,733
  -2.57
  865,270
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  3,879 3,870
  -3.76
  1,248,418
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  45,106 44,672
  -5
  24,727
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  9,451 9,450
  -0.56
  74,685
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  4,495 4,666
  5
  2,997,017
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  17,522 16,778
  -4.98
  9,702
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  19,376 18,601
  -5
  26,202
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,386 2,451
  -1.37
  1,563,131
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  17,712 17,800
  0.96
  941,271
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  14,125 14,230
  2.14
  2,056,601
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  20,332 20,238
  -5
  197,359
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  55,033 54,998
  -0.54
  7,223
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  5,122 5,178
  -3.65
  2,021,985
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  1,187 1,180
  -4.99
  42,727,343
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  9,850 9,750
  -2.4
  5,070,908
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  25,336 25,336
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  12,155 12,155
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  35,824 37,200
  1.08
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  11,085 10,900
  -1.88
  848,648
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  12,462 12,600
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  8,919 9,233
  4.99
  22,794
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  10,546 10,546
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,276 2,274
  -4.13
  3,387,219
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  10,335 10,248
  -4
  1,090,418
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,942 3,916
  -4.21
  2,017,590
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  4,591 4,665
  5
  4,424,589
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  13,015 13,030
  -2.4
  952,798
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  7,361 7,193
  -4.99
  2,117,959
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,389 2,389
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  3,026 3,045
  -3.3
  3,673,043
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  6,056 6,045
  0.53
  4,213,795
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,717 2,715
  -1.95
  24,091,809
 • مخابرات
  همراه1
  11,103 11,098
  0.02
  518,672
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,574 1,580
  -1.37
  6,088,976
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  8,540 8,549
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  53,614 53,021
  -1.13
  20,108
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  4,113 4,137
  -2.13
  702,791
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  6,418 6,349
  -0.8
  2,613,766
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,618 1,612
  -2.66
  1,960,769
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  4,756 4,760
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,430 2,420
  -0.66
  273,675
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  8,452 8,400
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  5,954 6,034
  2.67
  1,100,716
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  3,056 3,099
  6.97
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,726 2,751
  5
  24,800,106
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  11,614 11,529
  -1.24
  793,424
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  8,260 8,163
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  2,205 2,199
  -4.97
  783,032
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  6,039 5,980
  -1.24
  2,838,137
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  2,176 2,201
  0.05
  21,645,056
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  13,857 13,700
  -3.61
  489,618
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  8,210 8,288
  0.22
  5,527,727
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  2,312 2,300
  -1.54
  2,592,647
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,602 1,586
  -1
  431,014
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  16,890 17,000
  -2.91
  5,903,323
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  7,809 7,782
  -2.57
  1,432,092
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  6,728 6,721
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  11,468 11,457
  -3.11
  1,874,620
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  8,994 9,134
  1.34
  959,045
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  25,291 25,000
  -0.02
  187,434
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  43,136 43,482
  0.06
  2,537,211
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,191 2,180
  -1.09
  2,989,993
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  57,539 56,899
  -3.78
  1,128,782
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,447 2,438
  -3.48
  2,317,833
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  16,627 16,643
  5
  4,872,914
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن1
  28,850 28,950
  0.29
  10,743,156
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو1
  2,691 2,720
  -1.02
  21,087,754
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,010,000 1,010,000
  -0.2
  10
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,013,446 1,013,011
  -0.01
  4,396
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران8111
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  960,000 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  911,228 911,228
  0.42
  1,020
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9981
  995,000 995,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  1,560
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  922,000 922,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  894,753 891,008
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر99111
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  905,000 905,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  919,000 919,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  895,001 895,001
  0.61
  1,000
 • مخابرات
  صخابر1021
  907,000 907,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  901,000 901,000
  0.56
  673
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان1061
  970,297 970,297
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  735,002 735,002
  0.35
  526
 • محصولات شیمیایی
  صفارس4121
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا2031
  835,010 835,010
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن9121
  940,500 940,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز1121
  967,000 967,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر1121
  990,000 990,000
  -1
  20,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج1121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود14041
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00041
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  8,580 8,627
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  2,136 2,125
  -4.96
  4,929,326
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  3,430 3,330
  -1.42
  22,382,235
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  10,934 10,900
  -1.58
  50,363
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  2,477 2,433
  -5
  11,553,892
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  5,458 5,480
  -4.56
  3,795,303
 • فلزات اساسی
  فولای1
  5,362 5,348
  -4.99
  451,838
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  6,283 6,285
  -3.75
  14,687,659
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  4,801 4,704
  -4.99
  1,063,511
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  3,194 3,116
  -5
  46,804,585
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,750 1,737
  -4.98
  2,235,123
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  65,183 66,700
  3.48
  5,869,977
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  7,140 7,161
  -2.9
  479,478
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  4,905 4,950
  -1.67
  1,748,314
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,556 1,563
  -3.87
  7,448,681
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,542 1,548
  -1.59
  68,116,297
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,536 1,520
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  40,948 40,090
  2.19
  354,850
 • قند و شکر
  قشیر1
  6,881 6,801
  -4.99
  1,363,496
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  7,740 7,750
  2.12
  461,299
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  21,521 21,353
  -5
  96,632
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  30,507 30,077
  -5
  2,244,414
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  36,880 37,001
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  4,858 4,900
  4.84
  12,348,696
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  4,328 4,264
  -4.99
  975,941
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  4,853 5,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  13,222 13,392
  -3.2
  382,516
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  30,423 29,640
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  6,279 6,349
  -2.05
  366,519
 • قند و شکر
  قچار1
  32,257 32,900
  0.47
  30,143
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  24,773 24,496
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,423 1,417
  -4.96
  8,506,560
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  7,320 7,311
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  11,264 11,399
  -3.02
  984,402
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  9,665 9,670
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  3,813 3,800
  -2.74
  1,132,851
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  13,918 13,951
  5
  172,486
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  6,198 6,200
  5
  2,376,162
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,269 6,280
  -1.97
  1,819,718
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  7,671 7,668
  -4.99
  1,887,180
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,546 5,550
  -0.48
  283,954
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  14,490 14,365
  -5
  748,869
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  16,731 16,810
  -4.18
  1,119,963
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  3,707 3,650
  -4.97
  2,300,918
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  9,054 9,100
  -0.81
  116,008
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  5,801 5,788
  -1.43
  1,200,704
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,718 2,769
  1.13
  1,882,874
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,297 2,324
  -0.21
  1,840,067
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  33,271 33,213
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  2,352 2,348
  -4.98
  2,485,644
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  23,618 23,618
  -5
  64,898
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  18,928 19,170
  -0.73
  37,615
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  5,566 5,542
  -4.99
  3,124,426
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  2,449 2,460
  -0.97
  1,248,469
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  25,926 24,760
  -4.89
  571,633
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,010,500 1,001,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  6,149 5,901
  1.45
  879,745
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  13,239 13,300
  -3.81
  546,208
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  14,752 14,799
  -4.07
  976,173
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  4,483 4,499
  4.48
  67,929,218
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  9,381 9,340
  -3.31
  295,170
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,793 2,850
  2.63
  2,633,622
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  6,383 6,405
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  15,567 15,919
  -0.24
  87,358
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  29,064 29,437
  -2.6
  573,946
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  43,451 44,990
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,588 1,601
  -1.84
  1,138,219
 • اوراق تامین مالی
  صدانا981
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  8,476 8,591
  -2.16
  281,533
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  4,903 4,912
  -1.25
  8,515,757
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  10,529 10,571
  5
  1,411,931
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  3,610 3,607
  -4.22
  1,852,654
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  2,097 2,107
  0.67
  1,812,168
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  3,111 3,145
  -3.47
  2,680,549
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  2,263 2,279
  -1.47
  8,448,777
 • اوراق تامین مالی
  صشرق991
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  8,682 8,769
  -2.92
  7,529,590
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,004,713 1,005,000
  0.34
  3,561
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  12,033 11,960
  -5
  1,115,754
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  12,711 12,600
  2.46
  6,231,414
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,009,368 1,009,889
  0.33
  218
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  13,204 13,371
  -2.39
  534,159
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  11,594 11,785
  -1.12
  131,123
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا1
  19,479 19,734
  -0.83
  206,955
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان1
  21,841 22,036
  -0.05
  97,089
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس991
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید991
  961,638 961,638
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر1
  4,762 4,767
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب1
  3,641 3,650
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا1
  18,803 18,803
  5
  931,870
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک1
  7,775 7,777
  -1.67
  1,105,656
 • اوراق تامین مالی
  اجاد211
  990,001 990,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد221
  942,001 942,001
  0.64
  22,907
 • اوراق تامین مالی
  اجاد231
  965,500 965,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد251
  988,349 989,499
  0.77
  103
 • اوراق تامین مالی
  سلامت21
  955,000 950,001
  -0.94
  1,200
 • اوراق تامین مالی
  سلامت41
  959,659 960,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت11
  1,000,000 1,000,000
  0
  25,700
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل1
  1,782 1,777
  -2.31
  10,070,639
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه1
  3,822 3,800
  0
  0
 • هتل و رستوران
  گکوثر1
  16,694 16,646
  -5
  427,395