• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,491 2,500
  0.6
  2,291,854
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  6,043 6,080
  4.99
  1,963,238
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  6,971 7,020
  -2.72
  7,335,019
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  2,406 2,410
  2.25
  7,914,300
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,658 4,658
  4.98
  1,841,856
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,449 1,470
  5
  16,115,329
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  7,888 7,990
  1.99
  3,065,323
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,317 1,321
  -0.97
  8,876,045
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  2,083 2,102
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  14,149 14,300
  0.15
  2,073,380
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  3,765 3,779
  1.94
  7,454,538
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  3,863 3,863
  -4.99
  1,088,250
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,597 1,580
  -2.29
  2,589,669
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,729 4,722
  0.08
  6,984,908
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  3,383 3,420
  -1.84
  34,433,311
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  15,750 15,800
  1.83
  1,028,206
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,642 1,645
  -3.52
  6,750,837
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  2,569 2,569
  -4.99
  8,684,363
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  418 420
  -1.64
  55,950,876
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  401 402
  -2.43
  359,038,253
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  2,573 2,658
  3.91
  30,416,030
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  5,024 5,058
  1.04
  5,736,086
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  4,654 4,585
  -3.11
  6,636,202
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  6,869 6,880
  2.7
  951,307
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  22,935 22,902
  -0.74
  600,910
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  14,077 14,507
  4.99
  1,667,788
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  5,637 5,629
  1.92
  754,993
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  3,550 3,580
  0.65
  838,117
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  4,039 4,010
  -3.4
  7,825,912
 • فلزات اساسی
  فجر1
  14,189 14,150
  -4.9
  2,784,799
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  12,712 12,551
  -1.46
  105,926
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  9,308 9,356
  1.32
  1,945,169
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,251 4,259
  -0.33
  17,147,374
 • فلزات اساسی
  فروس1
  8,777 8,772
  -2.24
  1,450,156
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  37,165 37,888
  2.54
  107,975
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,913 1,900
  -4.76
  1,147,552
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  1,960 1,970
  -0.56
  13,979,196
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  2,133 2,161
  4.95
  18,466,732
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  6,844 6,871
  0.78
  8,011,531
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  3,772 3,760
  -3.57
  4,554,462
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,409 3,420
  -2.7
  9,543,198
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  4,116 4,110
  0.64
  5,072,147
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  4,258 4,299
  -2.1
  25,235,813
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  13,063 13,030
  -0.21
  1,099,035
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,728 1,713
  -4.94
  5,112,905
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  6,365 6,428
  -3.03
  2,235,467
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  31,952 32,194
  0.53
  19,952
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  5,893 5,977
  4.99
  1,390,185
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  2,215 2,283
  4.63
  6,844,074
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,215 2,240
  -2.9
  7,401,595
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  10,226 10,499
  3.28
  3,707,798
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,954 1,954
  5
  1,075,370
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  9,425 9,419
  -4.99
  7,115,188
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,731 1,758
  4.96
  7,311,050
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,462 1,475
  4.98
  12,486,311
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  3,928 3,957
  1.7
  6,329,887
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,883 5,886
  0.27
  7,059,650
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  4,984 4,900
  0.53
  5,012,938
 • مخابرات
  اخابر1
  2,647 2,649
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  15,806 15,819
  5
  1,149,923
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  5,375 5,470
  -1.55
  1,616,987
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,310 1,317
  4.94
  16,199,427
 • فلزات اساسی
  فملی1
  3,917 3,950
  -0.08
  22,582,036
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  4,929 4,940
  4.99
  8,032,042
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  5,256 5,327
  -2.81
  5,279,846
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  20,028 20,196
  -1.74
  1,004,965
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  3,530 3,450
  -3.31
  1,923,566
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  8,428 8,493
  4.99
  2,091,589
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  3,333 3,400
  -2.05
  5,147,099
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  4,338 4,220
  -3.87
  823,525
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  11,214 11,214
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,162 5,250
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,407 1,414
  -3.28
  36,616,249
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,144 9,169
  -0.15
  509,699
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  7,153 7,162
  1.57
  12,611,936
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  2,982 2,988
  4.99
  14,341,848
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  63,192 63,961
  -1.9
  538,650
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  51,636 52,060
  0.18
  244,873
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  10,019 10,054
  -2.45
  13,706,322
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  22,398 22,570
  -1.99
  1,398,682
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  7,595 7,745
  -0.46
  1,920,890
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  980 990
  1.43
  13,410,643
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  5,180 5,240
  0.87
  1,499,368
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,264 1,275
  0
  22,634,903
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,304 1,300
  -1.22
  1,605,814
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  6,073 6,175
  5
  4,361,512
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  5,314 5,472
  -1.51
  769,246
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,635 2,700
  2.7
  3,649,027
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,512 1,510
  0.13
  244,943
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  5,481 5,550
  -0.02
  1,702,943
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  2,590 2,595
  4.98
  13,873,224
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  3,439 3,512
  0.6
  31,633,375
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  8,481 8,550
  3.26
  770,507
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  4,140 4,140
  18.36
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  4,239 4,250
  0.83
  1,000,875
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  1,884 1,904
  4.96
  7,783,063
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  5,768 5,778
  4.92
  2,173,458
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,255 1,265
  1.04
  79,383,166
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  2,078 2,078
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  3,893 3,907
  5
  9,381,640
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  2,220 2,250
  3.4
  3,743,612
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  2,060 2,057
  1.33
  8,167,657
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,290 1,290
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,608 2,609
  4.99
  14,288,367
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  2,155 2,180
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,774 1,798
  2.45
  14,559,424
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,599 1,612
  1.26
  19,917,680
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,290 2,303
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  9,555 9,619
  5
  33,671,992
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  3,946 3,992
  5
  2,303,897
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  7,239 7,386
  0.37
  1,592,193
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  2,019 2,049
  1.64
  496,060
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  6,179 6,251
  4.99
  1,257,446
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,507 2,525
  -1.6
  4,420,197
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  2,306 2,307
  -1.28
  2,652,351
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  7,305 7,321
  5.13
  1,784,569
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,438 6,524
  0.85
  8,385,855
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  2,711 2,700
  -1.93
  3,595,739
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  5,255 5,188
  -1.74
  1,082,427
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  5,657 5,658
  4.99
  13,808,861
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,299 1,300
  -2.84
  8,950,955
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,196 1,207
  4.96
  127,162,869
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  3,918 3,955
  4.99
  3,514,238
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,425 1,429
  -2.79
  24,988,581
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,795 2,786
  -0.78
  990,459
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  7,962 8,000
  0.26
  757,446
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  15,704 15,900
  0.09
  4,859,211
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,312 4,320
  -0.21
  5,038,209
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  14,321 14,522
  -2.8
  2,676,230
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  4,027 4,049
  2.53
  6,677,488
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,266 1,255
  -3.83
  43,503,103
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  2,391 2,403
  4.98
  6,058,729
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  10,169 10,240
  2.85
  3,422,503
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  10,748 10,690
  -4.45
  2,704,996
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس1
  11,188 11,188
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  6,195 6,168
  -0.08
  128,096
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  17,302 17,302
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  16,437 16,437
  -5
  1,258,416
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا1
  16,437 16,437
  -5
  605,000
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  3,439 3,400
  -1.13
  1,683,338
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  30,528 30,528
  5
  60,969
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  5,511 5,633
  1.53
  1,742,038
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  14,249 14,249
  5
  156,012
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  5,468 5,498
  4.98
  3,872,286
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  39,636 40,750
  -1.02
  163,777
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  21,970 22,035
  5
  1,713,841
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  2,463 2,530
  1.08
  16,619,377
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  3,331 3,345
  -2.11
  5,562,259
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,203 2,249
  3.02
  11,990,039
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  40,041 40,030
  2.56
  596,616
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  5,722 5,700
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  9,870 10,034
  4.99
  148,020
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  5,159 5,180
  -1.52
  2,069,297
 • منسوجات
  نبروج1
  3,841 4,022
  4.99
  6,618
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,335 1,345
  1.36
  2,045,371
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  21,356 21,357
  5
  3,416,329
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,345 1,365
  -1.59
  7,801,019
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  23,118 22,974
  -5
  731,800
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  9,710 9,756
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  5,775 5,818
  5
  310,667
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  6,255 6,256
  4.98
  2,255,157
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  3,756 3,829
  -2.72
  2,237,639
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  39,675 39,651
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  41,775 41,611
  -5
  127,761
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  5,418 5,457
  4.98
  5,076,289
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  9,323 9,436
  3.1
  1,394,465
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  9,813 9,813
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  40,530 40,095
  -5
  410,272
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  15,090 15,280
  -0.36
  573,173
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  13,561 13,320
  -2.1
  75,640
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  4,120 4,120
  -4.98
  3,242,962
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  13,504 13,504
  5
  3,181,471
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  2,191 2,195
  4.97
  19,306,992
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  2,111 2,133
  4.97
  5,174,191
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  10,137 10,132
  0.5
  86,389
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  23,203 23,406
  5
  2,535,156
 • قند و شکر
  قصفها1
  23,173 23,010
  1.76
  249,206
 • قند و شکر
  قزوین1
  13,076 13,238
  5
  3,779,819
 • قند و شکر
  قهکمت1
  17,243 17,520
  0.04
  1,462,138
 • قند و شکر
  قشهد1
  13,775 13,660
  -0.33
  290,482
 • قند و شکر
  قلرست1
  7,410 7,410
  1.33
  1,117,173
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  16,490 17,314
  5
  10
 • قند و شکر
  قمرو1
  10,572 10,572
  5
  81,088
 • قند و شکر
  قنیشا1
  11,709 11,548
  0.24
  2,150,822
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  8,625 8,790
  4.99
  644,126
 • قند و شکر
  قپیرا1
  23,369 23,300
  0.76
  38,963
 • قند و شکر
  قثابت1
  9,300 9,300
  4.99
  665,183
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  12,548 12,402
  2.68
  1,296,794
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  7,975 8,003
  -0.58
  1,192,434
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  5,411 5,411
  4.99
  185,007
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  4,576 4,691
  4.99
  9,309,230
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,954 2,940
  -1.21
  3,081,331
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  3,235 3,262
  4.99
  9,512,593
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  4,766 4,800
  3.83
  3,339,840
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  11,116 10,900
  1.97
  865,426
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  15,998 16,150
  2.82
  496,208
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  4,773 4,777
  4.99
  2,810,312
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  17,501 17,516
  5
  1,001,956
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  21,472 21,600
  1.85
  13,182
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  12,774 12,896
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  8,239 8,604
  4.99
  7,833
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  2,792 2,830
  2.02
  12,417,923
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  4,524 4,529
  4.98
  1,987,484
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  11,268 11,390
  4.97
  962,503
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  22,590 22,590
  5
  464,150
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  6,014 6,100
  -0.93
  818,036
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,905 5,000
  1.48
  6,448,578
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  6,068 5,985
  -5
  7,943,517
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  19,827 19,711
  -4.81
  78,555
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  12,885 13,269
  4.99
  1,110,142
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  4,388 4,408
  4.98
  4,570,778
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  26,461 27,393
  5
  10,039
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,160 2,199
  0.64
  4,406,730
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  6,851 6,760
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,551 1,571
  1.62
  32,185,660
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  1,651 1,645
  -2.55
  4,102,587
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,200 1,212
  -1.38
  11,452,639
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  11,387 11,387
  5
  2,786,533
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  3,695 3,712
  4.98
  6,118,719
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  4,896 4,905
  4.99
  1,419,458
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  23,965 23,821
  -4.2
  55,454
 • منسوجات
  نمرینو1
  16,707 16,707
  5
  187,296
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,529 3,500
  2.55
  2,343,344
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  13,520 13,450
  -2.05
  553,661
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  13,446 13,550
  -3.25
  106,669
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  13,339 13,515
  -1.32
  1,409,985
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  4,230 4,235
  -4.16
  5,566,706
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  8,202 8,209
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,252 1,264
  0.48
  27,779,558
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,267 2,310
  4.34
  3,388,420
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  6,410 6,490
  -1.59
  1,683,566
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  13,250 13,430
  0.19
  141,818
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  10,566 10,781
  5
  918,104
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  9,871 9,855
  -4.99
  1,022,899
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  6,438 6,438
  4.99
  1,263,266
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  955 966
  2.22
  61,289,131
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,727 1,813
  4.74
  16,104,052
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  23,925 23,800
  -0.36
  270,476
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  11,411 11,700
  2.92
  539,440
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  4,600 4,669
  1.28
  1,869,792
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,192 1,200
  1.27
  19,500,120
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  3,714 3,766
  4.99
  13,192,421
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  3,813 3,801
  -3.92
  420,137
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  8,367 8,524
  4.99
  1,655,389
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  15,040 15,000
  2.95
  2,043,504
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  45,966 46,320
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  10,878 10,959
  4.99
  1,633,881
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,914 1,937
  4.99
  24,630,686
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,713 2,817
  3.95
  40,304
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  13,446 13,499
  -2.46
  98,996
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  7,466 7,466
  4.99
  167,000
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  9,811 9,800
  1.15
  434,423
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  13,375 14,043
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  5,797 5,833
  2.87
  2,748,744
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  12,924 13,048
  4.28
  287,585
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  6,957 6,970
  4.99
  2,547,052
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  9,736 9,748
  10.25
  6,765,966
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  3,939 3,962
  -2.58
  1,242,502
 • قند و شکر
  قشکر1
  6,769 6,769
  4.99
  148,820
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  5,058 5,085
  5
  5,232,722
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  5,409 5,456
  4.98
  2,326,701
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  3,827 3,865
  2.66
  2,162,234
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  31,329 31,440
  5
  394,873
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  8,413 8,530
  -2.68
  591,731
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  3,715 3,852
  3.97
  5,888,205
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  18,951 18,713
  3.08
  172,337
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  15,317 15,276
  -5
  146,685
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,727 2,781
  4.59
  1,432,770
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  10,525 10,549
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  8,833 8,700
  2.08
  863,627
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  18,973 19,348
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  57,176 56,999
  -1.43
  15,301
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  5,031 5,031
  4.99
  157,584
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  1,043 1,062
  4.84
  57,339,528
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  7,543 7,614
  4.99
  11,498,574
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  18,864 19,000
  -3.24
  57,828
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  9,595 9,595
  4.99
  248,241
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  32,512 33,998
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  12,837 12,799
  4.59
  2,046,760
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  8,303 8,496
  4.99
  1,346,373
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  6,894 7,045
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  11,497 11,645
  -2.83
  1,391,318
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,061 2,074
  -1.14
  3,915,101
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  8,867 9,033
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,237 3,295
  4.97
  7,438,993
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  3,704 3,711
  -3.36
  1,672,737
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  7,745 7,750
  -0.48
  1,797,310
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  6,292 6,221
  2.86
  2,409,015
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,101 2,137
  1.81
  4,039,653
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,894 2,893
  2.37
  2,312,822
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  4,794 4,800
  1.12
  6,141,839
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,330 2,340
  -0.17
  18,994,928
 • مخابرات
  همراه1
  18,398 18,530
  3.73
  3,743,369
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,312 1,318
  4.94
  34,967,019
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  38,118 38,038
  -2.74
  1,490,835
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  36,183 36,200
  0.06
  19,203
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  6,940 6,990
  3.3
  1,718,248
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  5,835 5,835
  -5
  1,351,423
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,423 1,435
  4.82
  5,919,049
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  4,176 4,151
  0.85
  4,857,571
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,065 2,050
  -1.91
  730,048
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  9,483 9,500
  -0.99
  3,796,230
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  6,667 6,730
  4.15
  2,457,215
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  3,766 3,744
  -1.86
  1,755,355
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,277 2,280
  1.24
  2,698,009
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  13,521 13,520
  -0.01
  247,322
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  11,710 11,782
  5
  6,808,707
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,755 1,787
  4.99
  2,351,804
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  6,411 6,400
  -1.64
  4,575,262
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  1,849 1,849
  0.71
  8,722,120
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  13,944 13,766
  -0.15
  1,341,146
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  7,091 7,097
  -3.01
  8,489,065
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  1,950 1,969
  1.49
  1,264,380
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,608 1,609
  0.75
  1,554,387
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  12,149 12,121
  -0.13
  65,110
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  6,622 6,556
  0.41
  1,150,766
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  5,912 5,840
  1.13
  9,894,443
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  6,100 6,150
  0.67
  137,190
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  10,439 10,302
  -1.53
  185,223
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  8,744 9,000
  2.81
  1,935,535
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  12,769 13,000
  -1.37
  916,111
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  40,865 41,249
  -0.97
  1,149,081
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,805 2,818
  2.06
  11,375,369
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  38,203 38,000
  -2.52
  766,493
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,140 2,160
  -0.05
  2,447,038
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  16,750 16,360
  -3.21
  198,417
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,002,010 1,002,010
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,023,460 1,024,900
  -0.03
  4,258
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران8111
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  911,000 911,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9951
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  958,500 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  978,000 978,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  890,000 890,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا1041
  1,009,756 1,010,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر99111
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل14111
  970,010 970,010
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  945,298 945,298
  -0.49
  200
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  914,000 914,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  907,501 907,501
  0.14
  500
 • مخابرات
  صخابر1021
  946,100 946,100
  1.15
  16,200
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  928,000 928,000
  0.32
  100
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  755,071 755,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  6,240 6,260
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,619 1,635
  -3.02
  1,642,918
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,881 1,891
  5
  6,280,807
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  6,813 6,813
  4.99
  30,454
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  2,261 2,268
  -3.16
  4,443,041
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  2,625 2,625
  5
  935,134
 • فلزات اساسی
  فولای1
  4,486 4,400
  -3
  1,155,434
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  4,981 4,965
  -0.34
  13,285,231
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  4,063 4,064
  4.99
  832,572
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,436 1,435
  0.49
  25,437,090
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,730 1,775
  0.51
  4,759,728
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  46,680 46,994
  -1.63
  974,748
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  7,325 7,268
  4.7
  1,170,559
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,953 3,953
  2.54
  3,675,658
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,517 1,523
  2.77
  8,166,204
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,728 1,730
  -2.09
  88,385,053
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,376 1,398
  4.56
  2,132,054
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  37,919 38,100
  1.24
  103,535
 • قند و شکر
  قشیر1
  5,870 5,899
  4.39
  3,430,061
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  6,642 6,644
  0.03
  501,955
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  10,379 10,300
  -1.48
  645,866
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  22,580 23,511
  1.24
  8,695,244
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  29,583 29,900
  -2.38
  178,277
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  3,349 3,339
  -2.02
  11,745,041
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  4,072 4,125
  -0.96
  1,261,007
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  2,453 2,543
  5
  1,110,665
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  12,077 12,210
  5
  2,007,278
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  14,940 14,940
  5
  542,816
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  5,505 5,639
  0.84
  1,241,480
 • قند و شکر
  قچار1
  25,593 25,800
  0.04
  27,094
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  24,263 24,797
  2.63
  4,000,669
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,582 1,583
  3.4
  3,310,437
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  7,289 7,079
  0.47
  6,631,491
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  10,800 11,000
  -2.99
  2,415,978
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  6,188 6,312
  4.99
  2,891,576
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  5,046 5,091
  4.99
  12,083,756
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  14,388 14,588
  -2.21
  242,805
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  5,623 5,633
  5
  1,724,257
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,202 6,263
  -2.93
  4,930,340
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  6,173 6,184
  4.99
  5,238,154
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  6,081 6,074
  2.19
  1,311,241
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  9,997 9,999
  5
  424,535
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  16,152 16,122
  -1.6
  290,137
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  2,055 2,055
  4.95
  1,233,055
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  7,949 7,951
  4.99
  405,594
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  6,108 6,175
  0.98
  649,214
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,752 2,767
  3.4
  2,316,228
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,322 2,324
  4.97
  6,852,012
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  25,033 25,570
  1.95
  939,243
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  1,949 1,960
  1.87
  1,500,716
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  10,798 10,755
  -2.35
  1,388,737
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  17,762 17,600
  1.81
  179,822
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  4,923 4,800
  1.52
  20,145,418
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,748 1,757
  1.09
  1,937,532
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  22,577 22,317
  -4.99
  295,765
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,003,001 1,003,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  7,074 7,100
  0.8
  5,003,814
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  12,671 12,836
  5
  3,382,180
 • اوراق تامین مالی
  سکرد981
  1,001,000 1,001,000
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  9,475 9,500
  -0.12
  1,476,177
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  2,093 2,100
  5
  39,947,766
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,000,019 1,000,021
  0
  40
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  7,226 7,290
  -3.26
  895,805
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,338 2,375
  1.93
  5,253,989
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  4,269 4,185
  -2.42
  2,914,762
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  15,355 15,450
  -4.22
  275,105
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  21,839 21,850
  5
  477,976
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  34,399 34,127
  -5
  361,876
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,350 1,335
  -0.82
  467,334
 • اوراق تامین مالی
  صدانا981
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  8,852 8,821
  -2.55
  136,787
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  5,325 5,320
  0.97
  27,723,793
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  6,470 6,512
  5
  1,335,747
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  2,705 2,755
  -1.99
  4,963,085
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,567 1,587
  4.96
  2,425,833
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  2,867 2,900
  -1.33
  3,304,200
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  2,584 2,584
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  964,000 964,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  6,644 6,590
  -0.27
  2,624,720
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,000,517 1,000,520
  0
  361
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  7,462 7,470
  10.23
  1,521,408
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  7,911 7,930
  -1.06
  795,785
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,016,215 1,016,215
  -0.86
  29
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  11,040 11,1