• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  4,513 4,410
  -2.78
  802,934
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  10,301 9,900
  -4.08
  836,213
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  13,236 13,253
  4.99
  3,155,106
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  4,038 3,904
  -3.44
  93,815
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,987 6,030
  -1.88
  2,173,826
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,830 2,802
  -3.74
  2,003,788
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  12,013 11,790
  -4.93
  883,011
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,520 2,551
  -1.01
  3,215,040
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,510 3,495
  -2.16
  350,905
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  15,936 15,651
  -2.89
  160,510
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,014 3,980
  -1.58
  1,014,944
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,556 5,499
  -2.27
  1,754,185
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,897 1,850
  -4.1
  2,072,940
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,870 6,880
  -3.07
  2,062,599
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  24,793 24,603
  0.25
  112,937
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,487 3,510
  -2.9
  8,962,782
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  5,280 5,262
  -4.98
  4,880,528
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  531 525
  -0.57
  141,318,101
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  477 471
  -3.29
  248,777,962
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,539 3,520
  -4.03
  611,194
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,113 5,030
  -3.03
  1,871,437
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  9,034 8,905
  -1.79
  71,397
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,231 11,200
  3.93
  3,457,241
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  34,527 34,410
  -0.3
  9,238
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  25,785 25,697
  -5
  418,457
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  8,560 8,286
  -5
  175,582
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  6,916 6,891
  -4.99
  1,228,310
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,764 6,606
  -3.07
  535,822
 • فلزات اساسی
  فجر
  15,239 15,270
  0.26
  62,152
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,614 15,576
  0.4
  645,593
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,995 8,735
  -3.59
  449,982
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,320 4,309
  -2.02
  4,909,871
 • فلزات اساسی
  فروس
  15,736 15,500
  1.35
  661,567
 • فلزات اساسی
  فرآور
  58,358 56,708
  -5
  854,874
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,450 3,459
  -0.09
  127,146
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,804 2,742
  -3.1
  1,902,593
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  6,044 5,980
  -3.86
  564,714
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,674 6,636
  -0.7
  1,252,653
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  7,763 7,780
  -0.5
  1,931,410
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,823 4,765
  -3.68
  2,050,934
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,872 5,807
  -4.87
  2,684,175
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,727 6,747
  -2.85
  6,286,608
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  14,320 14,067
  -1.85
  30,757
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  3,117 3,030
  -3.07
  194,318
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  13,564 13,590
  -4.61
  600,768
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  46,075 45,017
  -2.33
  996
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  11,546 11,522
  -4.6
  852,900
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,173 3,308
  4.98
  476,288
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,846 3,838
  -5
  1,671,952
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,716 13,550
  -1.68
  500,375
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,310 4,445
  4.98
  76,447
 • فلزات اساسی
  فلوله
  15,892 16,091
  -0.98
  799,237
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,367 2,300
  -2.62
  1,949,944
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  3,027 3,027
  -4.99
  10,750,120
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,315 4,270
  -1.64
  1,655,047
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  10,075 9,999
  -1.52
  599,656
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  13,660 13,660
  5
  1,400,165
 • مخابرات
  اخابر
  3,802 3,756
  -3
  1,722,907
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  18,580 18,380
  -1.22
  62,533
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  8,648 8,580
  -4.96
  612,776
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,770 1,740
  -1.97
  550,378
 • فلزات اساسی
  فملی
  4,909 4,875
  -1.57
  1,729,842
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  4,854 4,881
  -3.48
  992,637
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  6,365 6,347
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  20,215 20,018
  -1.09
  61,658
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  6,488 6,470
  1.99
  1,160,120
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  18,654 18,058
  -4.02
  43,128
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  6,710 6,690
  -5
  610,218
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,311 4,275
  -4.98
  8,519,290
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  15,011 15,100
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,199 6,100
  -2.56
  405,320
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,953 12,900
  -0.95
  167,732
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,511 7,449
  -2.24
  914,377
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,212 7,230
  0.96
  1,426,433
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  69,252 68,103
  -2.02
  26,639
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  23,899 23,782
  -0.79
  183,050
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  13,346 13,124
  -3.73
  1,618,891
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  32,840 32,900
  -0.04
  43,726
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,984 10,503
  -4.65
  63,242
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,498 1,492
  -4.97
  10,525,091
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,639 7,640
  4.99
  5,092,140
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,934 1,922
  -4.8
  12,347,448
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,111 2,137
  -1.02
  1,761,850
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  13,247 13,219
  -4.99
  533,310
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,153 6,958
  -4.97
  231,015
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,603 3,532
  -2.48
  612,043
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,871 3,830
  -1.16
  66,632
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,369 8,183
  -3.7
  486,054
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,572 4,560
  -0.55
  4,473,878
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,166 4,101
  -3.46
  2,229,376
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  15,417 15,500
  0.64
  19,716
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  7,416 7,416
  -5
  744,543
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  8,061 7,915
  -3.53
  90,503
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  4,026 4,030
  -4.55
  1,770,590
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  10,000 9,660
  -1.18
  277,023
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,751 1,749
  -2.83
  21,930,581
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,792 5,707
  -4.05
  253,641
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  5,126 5,150
  -1.44
  558,625
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,322 3,250
  -4.1
  415,958
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,112 3,090
  -3.07
  2,627,877
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,715 1,685
  -2.09
  2,821,034
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,237 3,191
  -0.68
  1,706,050
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,200 5,350
  -0.32
  256,997
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,524 2,500
  -4.29
  3,518,641
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,421 2,423
  -2.65
  1,212,839
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,626 3,607
  -4.98
  410,575
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  12,384 12,384
  4.99
  1,853,395
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,238 6,234
  -4.77
  1,165,484
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  17,984 17,304
  -4.11
  36,655
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,120 3,098
  -4.38
  1,469,393
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  10,818 10,909
  5
  138,652
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,259 5,200
  -4.99
  2,566,398
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  5,148 5,298
  4
  1,924,877
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  12,352 11,998
  -3.38
  218,585
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,301 8,172
  -4.57
  1,922,406
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  4,106 3,968
  -4.98
  960,091
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  8,083 7,864
  -3.18
  96,492
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,416 8,262
  0.34
  902,950
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,747 2,660
  -3.87
  882,442
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,525 1,521
  -2.5
  7,599,067
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,736 6,750
  0.18
  65,017
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,168 2,145
  -2.41
  20,149,409
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,322 4,285
  -2.72
  1,115,497
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  11,061 10,562
  -4.99
  128,108
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  24,105 23,900
  -3.05
  324,789
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,445 6,250
  -3.31
  146,639
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  16,397 16,220
  -2.34
  331,514
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  4,202 4,180
  -0.02
  648,228
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,868 1,839
  -3.52
  3,046,516
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,538 2,580
  0.04
  10,042,748
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  18,350 17,831
  -3.05
  61,403
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,922 12,800
  -0.46
  194,587
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  7,881 7,840
  -0.52
  1,669
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  13,164 13,164
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  13,081 12,899
  -2.01
  401,270
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  13,164 13,164
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  13,164 13,164
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  5,891 5,696
  -2.86
  89,584
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  35,138 34,321
  -2.95
  113,914
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,698 5,513
  -3.72
  332,735
 • فلزات اساسی
  فمراد
  23,957 24,478
  0.09
  64,273
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  10,518 10,510
  -4.51
  757,486
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  34,983 34,001
  -2.98
  18,801
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  26,408 26,500
  -3.87
  176,012
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,628 3,601
  -2.94
  1,852,954
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,820 4,800
  -4.31
  1,497,641
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,720 2,705
  -3.46
  1,794,336
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  72,130 70,572
  -3
  25,140
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,395 6,217
  -3.66
  296,941
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  19,884 20,300
  2.76
  34,290
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  8,916 8,880
  -4.96
  506,643
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,057 2,000
  -3.57
  994,444
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  37,732 37,001
  -2.82
  111,231
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,781 2,733
  -2.77
  283,517
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  23,119 23,076
  -5
  232,143
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  28,758 28,470
  -4.53
  242,396
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  8,696 8,702
  -0.47
  455,937
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  14,962 14,980
  1.61
  108,524
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  6,634 6,612
  -5
  450,191
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  87,043 87,500
  -4.47
  90,785
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  55,357 53,795
  -2.17
  4,273
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  6,798 6,740
  -4.91
  853,702
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  14,344 14,601
  2.17
  39,522
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  21,394 21,199
  -3.87
  233,474
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  40,042 39,999
  -3.54
  75,829
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  21,474 21,170
  -1.81
  59,493
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  19,088 18,674
  -4.81
  208,399
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,117 7,030
  -2.08
  7,994,662
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  33,100 31,800
  -4.33
  20,721
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,501 3,498
  -0.29
  286,161
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,470 4,458
  -4.99
  1,823,209
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  15,737 15,228
  -5
  120,674
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  47,520 46,900
  -1.41
  41,873
 • قند و شکر
  قصفها
  31,375 31,700
  1
  40,854
 • قند و شکر
  قزوین
  14,998 15,133
  -3.18
  330,351
 • قند و شکر
  قهکمت
  25,965 25,730
  -3.92
  114,182
 • قند و شکر
  قشهد
  17,103 17,004
  -0.78
  24,128
 • قند و شکر
  قلرست
  11,357 11,600
  -2.78
  237,570
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  71,200 69,000
  -3.44
  8,100
 • قند و شکر
  قمرو
  19,497 19,537
  -0.13
  9,627
 • قند و شکر
  قنیشا
  15,113 15,025
  -4.58
  341,766
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  24,976 25,778
  0
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  33,151 33,801
  1.99
  1,062
 • قند و شکر
  قثابت
  18,967 18,771
  -1.31
  74,252
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  15,184 15,301
  4.15
  574,544
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  22,841 22,196
  -5
  179,021
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  21,125 20,933
  -3.95
  64,857
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  14,314 14,314
  -5
  403,017
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  4,040 4,085
  -0.02
  1,094,164
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  6,308 6,308
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,583 6,392
  -4.95
  518,851
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  19,720 19,700
  0.04
  24,517
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  38,573 38,599
  2.49
  40,572
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  10,319 10,321
  4.99
  653,897
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  26,708 26,850
  0.16
  21,262
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  42,354 40,335
  -4.9
  3,940
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  11,850 11,860
  -3.75
  247,453
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  21,540 20,724
  -5
  18,121
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,584 4,569
  -4.99
  1,897,255
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,409 11,760
  -0.37
  2,330,359
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  24,851 25,100
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  53,413 53,160
  -0.88
  27,292
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  9,575 9,365
  -3.75
  64,481
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,129 6,147
  -0.6
  1,073,196
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  9,434 9,355
  0.05
  204,955
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  31,831 30,741
  -3.76
  4,961
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  23,534 23,001
  -2.81
  34,423
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  11,183 10,951
  -5
  980,207
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  42,044 41,998
  -0.25
  6,536
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,330 4,352
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  12,255 12,170
  -4.84
  444,657
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,255 2,220
  -3.77
  5,126,218
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  5,696 5,696
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,457 2,410
  -4.52
  2,813,078
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  27,227 27,160
  -4.76
  96,921
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  7,099 7,049
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,059 6,037
  -4.97
  1,102,453
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  29,891 29,200
  -2.37
  2,735
 • منسوجات
  نمرینو
  23,342 22,900
  -2.09
  9,272
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,604 4,584
  -3.7
  523,755
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  22,470 22,332
  -5
  264,772
 • فلزات اساسی
  فنورد
  26,377 26,100
  -1.02
  1,243
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  16,504 16,200
  -4.32
  191,216
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  19,947 19,947
  5
  50,000
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  8,204 8,000
  -3.86
  347,863
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  32,764 32,200
  -0.11
  56,925
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  2,341 2,365
  -1.42
  6,005,330
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,368 2,364
  -1.66
  645,612
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  15,122 15,500
  3.14
  1,157,256
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  31,090 29,896
  -5
  64,206
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  14,774 14,910
  2.38
  70,101
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  17,381 17,300
  -0.73
  21,808
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  8,801 8,616
  -3.34
  61,559
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,300 1,292
  -3.13
  15,524,796
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  4,120 4,031
  0.52
  7,262,520
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  27,726 27,510
  -2.52
  70,337
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  27,097 26,920
  0.13
  51,626
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,742 8,742
  -5
  1,943,888
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,798 1,802
  4.89
  14,875,688
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,028 5,042
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  7,717 7,726
  4.99
  454,329
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  18,258 17,840
  -5
  47,235
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  16,331 16,000
  -0.57
  161,512
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  22,053 21,701
  -4.68
  53,970
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  12,832 12,515
  -3.03
  29,158
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,926 2,865
  -3.11
  1,724,122
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  9,394 9,753
  5
  107,313
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  31,105 31,600
  1.51
  19,979
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,727 10,421
  -1.1
  1,132,880
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,556 12,480
  -0.87
  39,882
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  19,853 20,811
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  15,390 15,391
  4.99
  2,405,908
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  20,831 20,599
  2.67
  192,185
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  10,349 10,301
  -3.85
  281,138
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  14,071 14,020
  -2.82
  225,423
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,636 5,530
  -2.43
  55,345
 • قند و شکر
  قشکر
  19,135 18,802
  -3.21
  38,992
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,311 9,000
  -2.45
  2,728,416
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,583 7,540
  -4.98
  302,067
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  7,391 7,488
  -2.79
  1,303,785
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  52,722 52,104
  -1.95
  5,505
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,732 7,566
  -2.25
  73,508
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,882 5,751
  -1.69
  427,369
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  26,446 25,502
  -5
  19,487
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  27,932 29,306
  5
  1,778
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,479 3,420
  -4.6
  462,551
 • فلزات اساسی
  فسرب
  24,476 24,665
  2.08
  400,262
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  21,459 21,453
  -5
  159,767
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  22,773 22,551
  -3.27
  62,552
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  78,748 81,978
  4.13
  1,111
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  8,303 8,377
  4.99
  1,153,098
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,511 1,485
  -3.63
  2,524,968
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  10,999 10,899
  -3.06
  654,606
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  25,518 25,899
  -2.12
  56,302
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  16,713 17,503
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  56,948 58,242
  0
  20,808
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  16,154 15,912
  -1.64
  156,222
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  19,609 20,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  13,769 13,550
  -1.65
  3,291
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  13,723 13,500
  -4.18
  111,204
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  3,233 3,220
  -3.19
  906,209
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  13,520 13,477
  -4.88
  514,714
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  5,948 5,910
  -2.27
  104,675
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  9,437 9,300
  -2.07
  91,859
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  22,939 22,706
  -2.84
  140,789
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,817 7,771
  -2.34
  228,888
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,613 3,551
  -1.58
  2,358,247
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,481 4,430
  -2.66
  726,957
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,723 6,600
  -0.89
  1,096,282
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  2,731 2,720
  -3.68
  3,241,582
 • مخابرات
  همراه
  12,919 12,808
  -1.06
  154,743
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,138 2,109
  -1.54
  401,368
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  63,406 61,500
  -3.29
  16,157
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,421 5,400
  -0.26
  327,332
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,031 6,950
  -1.39
  309,603
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,188 2,186
  -5
  4,676,333
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,164 5,141
  -1.57
  1,858,725
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,051 2,950
  -3.63
  150,714
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,823 9,565
  -3.12
  314,145
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  8,297 8,400
  -3.09
  865,242
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,607 3,575
  -1.02
  366,227
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,219 4,229
  4.81
  2,123,077
 • محصولات شیمیایی
  جم
  12,774 12,585
  -1.36
  166,514
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,141 9,950
  -3.18
  392,135
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,014 3,078
  -0.29
  195,966
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  8,896 8,951
  -3.34
  899,884
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,507 2,500
  -1.07
  6,703,351
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  17,115 16,790
  -2.14
  256,248
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,024 5,993
  -3.99
  1,430,200
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,311 4,370
  2.22
  841,630
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,072 2,011
  -3.13
  196,329
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  18,910 18,400
  -3.1
  93,230
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  12,993 12,924
  -0.9
  608,755
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,216 9,190
  -3.91
  2,581,378
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,496 9,256
  -2.62
  18,075
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  14,692 14,606
  -0.5
  75,492
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  13,463 13,219
  -4.99
  278,219
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  29,965 29,303
  -4.95
  83,831
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  45,012 44,850
  -2.23
  217,454
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,092 3,014
  -2.59
  573,069
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  59,558 58,900
  -1.09
  22,859
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,883 2,882
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  13,364 13,240
  -1.37
  1,147,262
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  19,093 19,018
  -0.4
  43,336
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,966 27,714
  -1.72
  190,921
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,756 2,726
  -2.19
  2,289,779
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,019,999 1,019,999
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,016,819 1,019,999
  0.25
  22
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  937,945 949,850
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  958,500 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  914,000 914,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  928,446 928,446
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  948,602 948,602
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  953,684 945,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,309 960,309
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  930,000 930,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  918,000 918,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  929,900 929,900
  7.29
  10
 • مخابرات
  صخابر102
  791,632 784,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  913,219 911,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  778,953 805,597
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  765,000 765,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  879,827 879,827
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  933,809 933,198
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  823,907 821,100
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  998,834 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  11,160 11,100
  -3.8
  27,984
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  3,070 3,025
  -3.29
  1,650,856
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,845 3,820
  -3.29
  332,428
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  17,761 17,600
  -1.83
  47,572
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,348 3,336
  -4.98
  823,979
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,608 7,587
  -5
  3,371,567
 • فلزات اساسی
  فولای
  7,641 7,700
  -4.13
  310,006
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,739 7,665
  -3.13
  2,494,925
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,829 5,799
  -0.05
  488,759
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  4,651 4,570
  -4.56
  7,366,152
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,233 2,195
  -0.81
  959,813
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  66,328 66,189
  -0.64
  80,604
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,105 8,071
  -2.69
  77,709
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,402 5,311
  -1.47
  55,581
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,379 2,358
  -5
  2,064,630
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,951 1,937
  -2.17
  26,102,524
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,704 1,731
  -3.08
  63,332
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  41,745 41,601
  -2.83
  9,171
 • قند و شکر
  قشیر
  9,164 9,005
  -2.48
  13,181
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  7,770 7,779
  1.51
  78,974
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  23,375 23,000
  -2.02
  20,049
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  46,448 47,395
  2.14
  873,116
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  43,238 43,200
  -4.25
  59,767
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  7,904 7,870
  -1.64
  1,044,137
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,536 5,523
  -4.99
  997,736
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  6,203 6,300
  -1.76
  6,918
 • فلزات اساسی
  زنگان
  21,567 21,567
  5
  125,805
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  50,201 50,211
  0
  26,996
 • فلزات اساسی
  فزرین
  8,491 8,474
  -4.96
  2,943,529
 • قند و شکر
  قچار
  32,330 32,056
  -1.87
  2,917
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  41,668 42,000
  -2.22
  75,351
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  1,936 1,925
  -4.37
  763,381
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,655 8,600
  -3.17
  284,128
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  12,034 12,022
  -2.41
  2,673
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  13,974 13,889
  -2.31
  235,350
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  6,692 6,700
  2.49
  6,623,654
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  24,828 24,654
  -4.13
  193,102
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  8,655 8,668
  4.94
  2,422,003
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,850 7,713
  -3.1
  566,539
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  12,159 12,160
  5
  2,275,412
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,995 5,989
  -0.65
  401,329
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  17,126 17,011
  -2.87
  49,241
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  21,102 20,536
  -0.93
  59,511
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,538 5,466
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  14,633 14,506
  -3.6
  42,310
 • فلزات اساسی
  ارفع
  7,115 7,084
  -0.84
  806,866
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,320 3,275
  -3.73
  531,565
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  3,152 3,092
  -4.98
  591,977
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  17,531 17,320
  -2.33
  43,896
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  3,392 3,501
  4.98
  430,000
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  47,083 47,150
  4.77
  146,329
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  29,981 29,790
  2.59
  277,019
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  7,983 8,068
  1.32
  436,321
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,898 2,915
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  19,015 18,888
  -2.28
  1,400
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,011,805 1,011,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,777 8,735
  -4.99
  635,127
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  17,441 17,686
  -2.48
  174,774
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  19,300 19,300
  -1.73
  17,725
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,389 5,411
  -0.95
  425,739
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  17,108 17,108
  5
  2,475,087
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,917 2,950
  -1.47
  198,699
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  10,009 9,834
  -1.99
  155,852
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  24,721 24,796
  3.99
  494,351
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  48,664 48,650
  -3.5
  35,021
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  51,277 51,600
  1.97
  22,727
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  2,932 2,920
  -3.73
  252,999
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  20,597 20,597
  5
  28,715
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,353 6,380
  -2.95
  3,401,264
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  12,598 12,598
  4.99
  407,497
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  7,213 7,213
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,907 2,950
  0.48
  62,688
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,019 4,015
  -3.9
  344,755
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,239 3,254
  -3.76
  4,109,691
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  990,000 990,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  12,171 12,155
  -2.87
  144,885
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  15,174 14,800
  -3.93
  55,113
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  15,287 15,272
  -2.12
  334,609
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,503 1,010,503
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  20,348 19,720
  0.74
  519,531
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  26,947 26,947
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  32,414 31,999
  3.52
  892,180
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  27,749 27,502
  -1.56
  95,213
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  966,446 966,446
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  6,620 6,640
  -4.36
  816,107
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,389 4,389
  -3.16
  1,422,872
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  35,917 35,745
  -5
  61,499
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  12,321 12,302
  -5
  699,774
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  982,502 982,502
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  941,150 941,150
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  963,000 963,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  990,000 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد27
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  979,411 979,411
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  940,010 940,010
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,595 2,587
  -2.38
  5,469,668
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  5,221 5,210
  -2.09
  373,013
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  40,756 40,850
  5
  3,341,558
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  5,902 5,999
  3.91
  758,446
 • مواد و محصولات دارویی